Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 23.12.2021 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Tietoisuus ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveitä elintapoja, luonnonmukaisia hoitomuotoja, henkistä kehitystä, tietoisuuden lisääntymistä sekä henkilökohtaista kasvua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, tiedotus- ja esitelmä tilaisuuksia, kursseja ja koulutuksia, edistää alan yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden yhteistyötä, ja harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematonta. 

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

- voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä muuta vastaavaa toimintaa 

- voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita tapahtumia 

- voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita tilaisuuksia 

- voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia 

- voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri viestintäkanavissa 

- neuvoo ja ohjaa jäseniään 

- osallistuu julkiseen keskusteluun alaan liittyvissä asioissa 

- voi kerätä ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa 

- kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin alan yhdistyksiin 

- voi järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen 

- voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen käyttöön 

- pyrkii järjestämään käyttöönsä tilat, joita yhdistyksen jäsenet voivat käyttää - voi tehdä esityksiä ja aloitteita harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi 

- voi tehdä esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille 

- toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa 

- Harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: 

- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia 

- järjestää myyjäisiä, kirpputori- ja muita tapahtumia 

 - järjestää maksullisia tilaisuuksia 

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

- omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta - myydä mainostilaa

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

 4. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 - 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 - 5 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

 7. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

8. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päätettäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys- joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille: - kirjeitse tai sähköpostitse 

 10. Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.